Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Televizyon ve Eğitim
 • A. Televizyonun Yararları
 • B. Televizyonun Zararları
 • Televizyonun Zararlarına Örnekler
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Televizyonun Yararları (Özet)
  * Yeni bilgiler öğretir.
  * Boş zamanları değerlendirir.
  * Eğlendirir.
  * Dilini geliştirir.
  * Hayal gücünü değiştirir.
  * Müziğe ilgisini artırır.
  * Yaratıcılığı yönlendirir.

  Televizyon ve Eğitim


  Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

  A. Televizyonun Yararları


  1. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir.
  2. Çocuğun kültürünü geliştirir.
  3. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
  4. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
  5. Çocukların estetik zevklerini geliştirir.
  6. Televizyon öncelikle bir kitle eğitim cihazıdır.
  7. Yerinde ve yararlı kullanılırsa iyi bir eğitim aracıdır.
  8. Televizyonun eğitimi destekleyici, eğlendirici ve en önemlisi yaygın eğitim olarak kullanılması son derece yerindedir.
  9. Televizyon dünyadan ve ülkemizden haber almamızı kolaylaştırdığı gibi güncel konularda (hava durumu vs) da bilgilenmemizi sağlar.

  B. Televizyonun Zararları


  a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir,
  yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
  b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
  c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar geliştirebilir.
  d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda saldırganlık duyguları geliştirebilir.
  e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır. Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve abur cubur yemektir.
  f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.
  g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler. Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

  Televizyonun Zararlarına Örnekler


  • Los Angeles'te bir hizmetçinin, evin 7 yaşındaki oğlunu pişmekte
  olan kuzu haşlamasına, dövülmüş cam serperken yakalaması ve çocuğun amacımn, TV. de gördüğü benzer bir olaydaki gibi, ev halkının ölüp ölmeyeceğini denemek olduğunu söylemesi.
  • Boston'da 9 yaşında bir çocuğun, karnesindeki zayıfları en kestirme yoldan çözümlemek için öğretmenine yılbaşında zehirli çukulata göndermeyi babasına teklif etmesi ve sebep olarak, TV'da bu yoldan karısını öldüren bir adamın yakalanamadığını söylemesi.
  • TV.'deki bir filmde, bir ıslah evindeki çocuk çetesi tarafından bir lehimci aletinin sapıyla gerçekleştirilen ırza geçme olayını izleyen 9-15 yaşlarındaki dört çocuğun, dört gün sonra, San Fransisco Plajlarından birinde iki küçük kıza, aynı şeyi bira şişeleriyle uygulamaları.
  • Los Angeles'te iki çocuğun, Tv de izledikleri bir polisiye dizideki yöntemi kullanarak bir bankayı soymaya kalkmaları ve 15 kişiyi 7 saat rehin tutmaları.
  • 1965 yeni yıl sabahında, New York'ta WNEW televizyonunda bir muppet şov sırasında, spikerin, sesini alçaltarak, "Babanız uyuyor mu? Uyuyorsa cebindeki cüzdanını açın, kimseye göstermeden üzerinde eski başkanların resimleri bulunan yeşil kağıtlardan bir kaç tane alın, bir zarfa koyup şu adrese yollayın," demesinin ertesi günü, spikerin Tv istasyonundaki adresine içinde dolarlar bulunan zarfların yağmaya başlaması, fakat sorumlularca farkına varılarak duruma
  el konulması.

  Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi, şiddet duygularını uyarmasıdır. Saldırganlık içerikli programlar çocukları da saldırgan olmaya yöneltmektedir.

  Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır. Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsiz olarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.

  Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.

  Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo, okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV, eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir.

  Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.

  Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir

  Zararlı olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için seçmektir.

  Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları bir gerçektir.

  TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır. Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre
  a) Temel eğitim,
  b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.

  Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi, okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim" denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara yer verilir.

  I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri: Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
  II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
  III Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
  IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile ilgili bilgiler.
  V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
  VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
  VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,

  Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar. Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.

  Günümüzde pek çok ülkede yer alan eğitici yayınlar şunlardır:
  1. Köy yayınları — Kırsal kesimde yaşayanların eğitimine ilişkindir.
  Onlara yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikler benimsetilir.
  2. Çocuk yayınları — Örgün eğitim dışında çocukların toplumdan
  öğrenmeleri gereken bilgileri verir. Bu bilgiler çekici biçimde
  ses ve görüntü ile çocuklara sunulur.
  3. Gençlik yayınları — Gençlerin bugünkü ve yarınki hayatlarına
  hazırlanmalarında, toplumla bütünleşmede, beden ve ruh sağlıklarının
  geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, yayın yoluyla
  gençlere yol gösterilir. Sanat sevgisi, çağdaş dünya görüşü kazandırmak
  da diğer amaçlar arasındadır.
  4. Kadın yayınları — Kadımn eğitimi, aile, toplum içindeki
  görev ve sorumlulukları, kadın hakları, çocuk bakımı gibi konuları
  içerir.
  5. İşçi Yayınları — İşçi sorunlarım çözümlemek, sağlıklı bir
  üretimi gerçekleştirmeye yönelik programlardır.
  6. Genel Eğitim Yayınları — Sağlık, yabancı dil, ev ekonomisi,
  din ve ahlâk, trafik ,çevre kirliliği, el ve ev becerileri yetenekleri kazandırılması
  (Resim yapma, bahçe düzenleme, bakımı, müzik araçlarının
  tanıtılması, sporla ilgili çeşitli konular) gibi yayınlardır.